Zasiedzenie

Zasiedzenie

Zasiedzenie nieruchomości/czasem rzeczy ruchomych to sposób nabycia własności wskutek jej faktycznego posiadania i upływu czasu. Można zasiedzieć także np. służebność gruntową.


Niezbędne warunki do zasiedzenia:

• W przypadku zasiedzenia nieruchomości - posiadanie nieruchomości jako posiadacz samoistny (tzn. trzeba władać rzeczą jak właściciel i traktować ją jako swoją własność):

- nieprzerwanie przez 20 lat, jeśli weszło się w jej posiadanie w dobrej wierze.
Dobra wiara to uzasadnione okolicznościami przekonanie o posiadaniu rzeczy zgodnie z przysługującym prawem.

albo

- nieprzerwanie przez 30 lat, jeśli weszło się w jej posiadanie w złej wierze.
Zła wiara oznacza, że w chwili nabycia posiadacz wiedział, że rzecz mu nie przysługuje i istnieje jej prawowity właściciel.

• W przypadku zasiedzenia rzeczy ruchomych - termin posiadania jest krótszy tj. 3 lata, lecz dobra wiara posiadacza musi istnieć nie tylko w chwili nabycia, ale i przez cały trzyletni okres zasiedzenia. Jeżeli minęły już w/w terminy posiadania przewidziane prawem można wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia. W pewnych sytuacjach można do czasu swojego posiadania doliczyć czas posiadania rzeczy przez swojego poprzednika np. jeśli jesteś posiadaczem w złej wierze nieruchomości przez krótszy okres czasu niż wymagany prawem to możesz doliczyć czas posiadania tej nieruchomości przez Twojego poprzednika co może otworzyć drogę do zasiedzenia tej konkretnej nieruchomości przez Ciebie, jeśli łączny czas posiadania danej nieruchomości wyniesie minimum 30 lat.

• Zasiedzieć można także służebność, lecz tylko gruntową np.: służebność przejazdu właściciela nieruchomości władnącej przez nieruchomość służebną. By zasiedzieć służebność gruntową należy korzystać z trwałego i widocznego urządzenia na nieruchomości obciążonej. W tym wypadku niezbędny jest upływ czasu odpowiadający upływowi czasu jak przy zasiedzeniu własności nieruchomości opisanej powyżej.

20-letni i 30-letnie terminy zasiedzenia obowiązują dopiero od 1990 r. Jeżeli termin zasiedzenia upłynął przed 1 października 1990 r. obowiązują terminy krótsze - 10 lat posiadania nieruchomości w dobrej wierze i 20 lat posiadania w złej wierze.


Sąd właściwy do rozpoznania sprawy o zasiedzenie:

Wniosek o zasiedzenie należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca położenia rzeczy. Wniosek może złożyć każdy, kto ma w tym interes prawny.


Uczestnicy postępowania w sprawie o zasiedzenie:

Uczestnikiem postępowania oprócz oczywiście wnioskodawcy jest ostatni właściciel rzeczy. Wnioskodawca powinien podać wszystkich zainteresowanych w sprawie. Jeżeli ich nie wykazał, sąd może w drodze ogłoszenia prasowego wezwać wszystkich zainteresowanych w sprawie do stawiennictwa, pod rygorem pominięcia w postępowaniu i stwierdzenia zasiedzenia na rzecz wnioskodawcy. Sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz wnioskodawcy po upływie w/w terminu ogłoszenia, jeśli nikt się nie zgłosi bądź nie udowodni swego prawa własności o ile uzna za udowodnione żądanie zasiedzenia wnioskodawcy.


Wniosek o zasiedzenie - ilość egzemplarzy oraz załączniki do wniosku:

Egzemplarzy wniosku o zasiedzenie i w wszystkich załączników do tego wniosku musi być tyle ile jest uczestników postępowania oraz dodatkowo warto jeden egzemplarz zostawić dla siebie.
Najłatwiej napisać wniosek na komputerze i wydrukować w odpowiedniej liczbie egzemplarzy. Innym rozwiązaniem jest napisanie odręcznie wniosku i jego skserowanie w odpowiedniej ilości. Wszystkie załączniki muszą także być podpięte pod każdy egzemplarz wniosku więc należy je po prostu skserować. Nie zapomnij na końcu czytelnie się podpisać imieniem i nazwiskiem pod wnioskiem.
Załącznikami do wniosku o zasiedzenie winny być m.in: aktualny odpis Księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, zaświadczenia o płaceniu podatku – jeśli chodzi o nieruchomości.
Dowodem w sprawie o zasiedzenie może być przesłuchanie świadków.


Opłata sądowa:

Opłata sądowa od wniosku o zasiedzenie nieruchomości/ruchomości wynosi 2.000 złotych, a od wniosku od zasiedzenie służebności gruntowej 200 zł.
Uiszcza się ją przelewem na konto właściwego sądu do którego należy złożyć wniosek o zasiedzenie bądź bezpośrednio w kasie sądu. Numer konta bankowego do uiszczenia w/w opłaty znajdziesz na stronie internetowej właściwego sądu. Niezależnie, w jaki z dwóch wyżej wymienionych sposobów uiszczenia opłaty wybierzesz to dowód dokonania tej opłaty należy załączyć do wniosku o zasiedzenie. Jeśli opłatę uregulujesz w kasie sądu to warto ten dowód opłaty sobie skserować.
W określonych wypadkach możliwe jest złożenie wniosku o zwolnienie z opłaty czy kosztów sądowych.


Wynagrodzenie adwokata:

Koszty pełnomocnika w sprawie o zasiedzenie są ustalane indywidualnie z danym adwokatem. Z reguły wpływ na w/w wydatek ma: stopień skomplikowania sprawy, nakład pracy, a także niejednokrotnie wartość przedmiotu sporu np. wartość nieruchomości w przypadku wniosku o zasiedzenie nieruchomości.


Skutki zasiedzenia:

Po uprawomocnieniu się orzeczenia o zasiedzeniu nieruchomości należy zapłacić podatek we właściwym urzędzie skarbowym. Termin na złożenie w/w zeznania podatkowego wynosi miesiąc licząc od uprawomocnienia się orzeczenia o zasiedzeniu. Wysokość podatku wynosi 7% wartości nieruchomości. Po uprawomocnieniu postanowienia o zasiedzeniu możesz żądać wpisu swego prawa własności do księgi wieczystej.