Zakres praktyki

 

USTALENIE I ZAPRZECZENIE OJCOSTWA

Ten, kto żąda zaprzeczenia ojcostwa lub jego ustalenia, ma obowiązek przedstawić dowody. Nie wystarczy powiedzieć „nie jestem ojcem tego dziecka” czy też „ojcem mojego dziecka jest Iksiński”. W takich sytuacjach warto posiłkować się rozwiązaniami pozasądowymi.

 

OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ LUB POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Mądre uregulowanie władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem ułatwia codzienne funkcjonowanie. Niejednokrotnie warto ograniczyć negatywne emocje i wspólnie podzielić się prawami i obowiązkami.

 

KONTAKTY Z DZIECKIEM

Wielokrotnie spotykamy się z sytuacjami, w których dziecko nie chce kontaktów z jednym z rodziców. Są jednak sytuacje, w których można odbudować poprawne relacje zarówno z dzieckiem, jak z drugim z byłym partnerem. Prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem są niezależne od tego, czy ktoś ma władzę rodzicielską, czy jest jej pozbawiony.

 

ALIMENTY/ UCHYLENIE ALIMENTÓW

Obowiązek alimentacyjny to obowiązek jednego z rodziców nałożony przez sąd na wiele lat. Często trwa do ukończenia przez dziecko edukacji, czyli do 19 – 25 roku życia. Wbrew pozorom nie można w prosty sposób zmienić wydanego już raz wyroku ws. alimentów. Pierwszy wyrok będzie punktem odniesienia dla wszystkich kolejnych. Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego tylko w razie zmiany okoliczności od ostatniego wyroku można żądać zmiany wysokości alimentów – sąd zawsze pyta, co zmieniło się w Pani/Pana życiu od ostatniego wyroku.

 

OBOWIĄZEK PRZYCZYNIANIA SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY CZYLI TZW. ALIMENTY W TRAKCIE TRWANIA MAŁŻEŃSTWA

Każdy z małżonków zobowiązany jest do zaspokajania potrzeb rodziny, którą założył, wstępując w związek. Często jednak zdarza się, że jeden z małżonków nie przekazuje swojego wynagrodzenia na rzecz gospodarstwa rodzinnego. Wówczas drugi z małżonków może wystąpić do sądu z odpowiednim wnioskiem, by uzyskać należne środki. Również małżeństwa nieposiadające dzieci stanowią rodzinę i mogą skorzystać z tych uprawnień. Nawet stopa życiowa małżonków żyjących oddzielnie powinna być co do zasady równa.

 

WYPŁATA WYNAGRODZENIA DO RĄK DRUGIEGO MAŁŻONKA

Zdarza się, że jeden z małżonków większość wynagrodzenia za pracę wydaje np. na alkohol. W takich sytuacjach sąd może nakazać, aby wynagrodzenie za pracę lub inne świadczenia należne małżonkowi były przekazywane drugiemu ze współmałżonków. Zgodnie z art. 28 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, aby należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Nakaz taki zachowuje moc, nawet jeśli po jego wydaniu ustanie wspólne pożycie małżonków. Sąd może jednak na wniosek każdego z małżonków nakaz ten zmienić lub uchylić.

 

ROZWÓD/SEPARACJA

Zarówno separacja, jak i rozwód to jedne z najistotniejszych wydarzeń w życiu każdego człowieka. Mają daleko idące konsekwencje, trwające wiele lat, niejednokrotnie do końca życia. Udawadnianiu winy towarzyszą silne emocje, najczęściej negatywne. Dlatego nie zawsze warto do niego dążyć, są inne rozwiązania. Zawsze należy postawić sobie pytanie, czego oczekujemy po rozwodzie.

 

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

Gdy między stronami jest zgoda, można przeprowadzić podział majątku dorobkowego, zawierając odpowiednią umowę. Pamiętać jednak należy, że gdy w skład majątku dorobkowego wchodzą nieruchomości, to konieczna jest umowa w formie aktu notarialnego.

Często zdarza się, że po ustaniu małżeństwa strony mają problem z porozumieniem się co do podziału majątku dorobkowego. Powstaje wówczas możliwość jego podziału sądowego. Choć przepisy nie przewidują żadnego ograniczenia czasowego na jego dokonanie, to nie należy zwlekać, ponieważ upływ czasu może utrudnić postępowanie sądowe, np. niezbędne do przedłożenia w sądzie dokumenty mogą ulec zniszczeniu lub zaginąć czy też możemy utracić kontakt ze świadkami, których przesłuchanie może okazać się konieczne. Z reguły przy podziale majątku wspólnego uwzględnia się stan majątku z chwili zniesienia współwłasności, a wartość tego majątku z chwili orzekania. Opłata sądowa od wniosku o podział majątku dorobkowego wynosi 1 000 zł. Jeśli strony przedstawią zgodny plan podziału majątku, muszą zapłacić jedynie 300 zł.

A TAKŻE:

POSTĘPOWANIE SPADKOWE

Postępowanie spadkowe w znacznej mierze zależy od postawy spadkobierców. Jeżeli jest zgoda, to sprawę często można załatwić u notariusza. Gorzej, jeżeli w rodzinie nie ma zgody. Wtedy spór musi rozstrzygnąć sąd. W pewnych wypadkach istnieje też możliwość podważenia testamentu, również notarialnego.

ZASIEDZENIE

Najgorszą rzeczą w zasiedzeniu jest opłata sądowa. Zawsze wynosi 2000 złotych. Rozpoczynanie batalii sądowej związanej z zasiedzeniem nieruchomości to dla wielu ludzi spore wydatki finansowe. Warto znać konsekwencje złożenia wniosku o zasiedzenie. Może się okazać, że choć to my wnosimy o przyznanie własności, to właścicielem zostaje ktoś z rodziny i to w wyniku zasiedzenia, o które sami wnosiliśmy.