Wypłata wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka

WYPŁATA WYNAGRODZENIA DO RĄK DRUGIEGO MAŁŻONKA

Zdarza się, że jeden z małżonków większość wynagrodzenia za pracę wydaje np. na alkohol. W takich sytuacjach sąd może nakazać, aby wynagrodzenie za pracę lub inne świadczenia należne małżonkowi były przekazywane drugiemu ze współmałżonków. Zgodnie z art. 28 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, aby należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Nakaz taki zachowuje moc, nawet jeśli po jego wydaniu ustanie wspólne pożycie małżonków. Sąd może jednak na wniosek każdego z małżonków nakaz ten zmienić lub uchylić.