Postępowanie spadkowe

POSTĘPOWANIE SPADKOWE

Postępowanie spadkowe w znacznej mierze zależy od postawy spadkobierców. Jeżeli jest zgoda, to sprawę często można załatwić u notariusza. Gorzej, jeżeli w rodzinie nie ma zgody. Wtedy spór musi rozstrzygnąć sąd. W pewnych wypadkach istnieje też możliwość podważenia testamentu, również notarialnego.

Sąd właściwy do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się do właściwego sądu wraz z załącznikami
w tylu egzemplarzach ilu jest uczestników postępowania spadkowego.
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, postępowanie spadkowe przeprowadza sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw wniosek składa się do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy.

Termin na załatwienie spraw spadkowych

Przepisy prawne nie wskazują w jakim terminie należy przeprowadzić postępowanie spadkowe po danym zmarłym. Jedno jest pewne, aby takie postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone to należy złożyć odpowiedni wniosek w sądzie. Postępowanie spadkowe może zostać przeprowadzone od razu po śmierci konkretnej osoby bądź po kilku tygodniach, miesiącach czy nawet latach. Pamiętaj jednak, że jeśli w międzyczasie umrze jeden ze spadkobierców to w jego miejsce wchodzą spadkobiercy tego ostatniego. Powyższe może spowodować, że krąg uczestników całego postępowania spadkowego powiększa się. Może to rodzić problemy z porozumieniem się bądź ustaleniem ich adresów niezbędnych
do poinformowania ich przez sąd o postępowaniu spadkowym.

Co istotne - mimo, że nie ma określonego terminu na przeprowadzenie postępowania spadkowego po danym zmarłym to przepisy prawa przewidują 6-miesięczny termin na złożenie stosownego oświadczenia. Dotyczy to sytuacji, gdy ktoś chce odrzucić spadek. Termin ten liczy się od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Dla spadkobiercy ustawowego będzie to z reguły dzień dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy. Dla spadkobiercy testamentowego będzie to dzień, w którym dowiedział się o istnieniu i treści testamentu, po uprzedniej informacji o śmierci spadkodawcy.

Uczestnicy postępowania o stwierdzenie nabycia spadku

Uczestnikami postępowania spadkowego są wszystkie osoby, które zostały wskazane w testamencie zmarłego jeśli testament został sporządzony, a także osoby, które wskazuje ustawa kodeks cywilny.
Zgodnie z przepisami ustawy:
• w pierwszej kolejności dzieci i małżonek spadkodawcy;
• dalej małżonek spadkodawcy, dzieci i wnuki spadkodawcy;
• następnie małżonek i rodzice spadkodawcy (gdy nie ma dzieci i wnuków);
• w dalszej kolejności rodzice spadkodawcy (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków);
• dalej jeden rodzic i rodzeństwo spadkodawcy (ich zstępni) (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków, a drugi rodzic nie żyje);
• następnie dziadkowie (gdy nie ma innych bliższych krewnych). Udział spadkowy przypadający, któremuś z dziadków przechodzi (jeśli nie może lub nie chce dziedziczyć)
na jego zstępnych;
• pasierbowie (gdy nie żyją dziadkowie spadkodawcy);
• na samym końcu gmina lub Skarb państwa (gdy nie ma nawet pasierbów).

Wszystkich uczestników postępowania spadkowego należy we wniosku wskazać z imienia
i nazwiska oraz podać ich adres zamieszkania.

Ilość egzemplarzy wniosku i załączniki do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Egzemplarzy wniosku i wszystkich załączników do tego wniosku musi być tyle ile jest uczestników postępowania spadkowego + 1 dla sądu oraz dodatkowo warto jeden zostawić dla siebie. Najłatwiej napisać wniosek na komputerze i wydrukować w odpowiedniej liczbie egzemplarzy. Innym rozwiązaniem jest napisanie odręcznie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku i skserowanie go w odpowiedniej liczbie. Wszystkie załączniki muszą także być podpięte pod każdy egzemplarz wniosku, więc należy je po prostu skserować. Nie zapomnij na końcu czytelnie się podpisać imieniem i nazwiskiem pod wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku.

Załącznikami do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku są:

  • akt zgonu spadkodawcy,
  • akty urodzenia uczestników postępowania spadkowego, gdy uczestnikiem jest mężczyzna lub kobieta, która jest panną,
  • zaś w przypadku kobiet zamężnych ich akt małżeństwa.

Co istotne, gdy zmarły pozostawił testament to należy go także załączyć do wniosku.

Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Opłata sądowa w postępowaniu spadkowym od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po jednym zmarłym wynosi 50 złotych plus 5 złotych za wpis do rejestru spadkowego.
Opłatę uiścić można przelewem na konto sądu, którego numer znajdziesz na stronie właściwego sądu do którego należy skierować wniosek. Możliwe jest również opłacenie w kasie sądu lub w urządzeniach płatniczych znajdujących się w niektórych sądach. Potwierdzenie dokonania w/w opłaty należy załączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jako dowód.

64 1010 1212 3062 4522 3100 0000 – Sąd Rejonowy w Rybniku (http://www.rybnik.sr.gov.pl/index.php?id=945&id2=574)

09 1010 1212 3068 6722 3100 0000 – Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

(http://www.wodzislaw.sr.gov.pl/index.php?id=34&id2=24)

54 1010 1212 3068 9622 3100 0000 – Sąd Rejonowy w Jastrzębiu – Zdroju

(http://www.jastrzebie.sr.gov.pl/index.php?id=238&id2=223)

Wynagrodzenie adwokata

Każdy adwokat ustala wynagrodzenie indywidualnie po zapoznaniu się ze sprawą. Wynagrodzenie bowiem zależne jest od wielu czynników np. czy stwierdzenie nabycia spadku odbywa się na podstawie ustawy czy też na podstawie testamentu, który jest kwestionowany itp.

Usytuowanie naszej kancelarii można znaleźć tutaj:

Adwokat Rybnik

Adwokat Wodzisław Śląski