art. 96(1), Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Komentowanie zamknięte.