Ostatnie wpisy wg Adwokat Patrycja Niepelt

Rozdzielność majątkowa

rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa w trakcie trwania małżeństwa

Ludzie coraz częściej pytają, czy muszą przeprowadzić sądowną separację, gdy zależy im na powstaniu rozdzielności majątkowej między nim a współmałżonkiem.
Otóż i na to jest sposób 🙂
Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje tzw. ustawowa wspólność majątkowa. W skrócie mówiąc wszystko co każdy ze współmałżonków uzyska w trakcie trwania małżeństwa jest wspólne. Mogą zdarzyć się jednak pewne wyjątki. Można zawrzeć umowę majątkową małżeńską określającą inne zasady. Co zatem zrobić, gdy dopiero w trakcie trwania Waszego małżeństwa okaże się, że chcesz rozdzielności majątkowej? Powodów może być wiele: np. współmałżonek zaciąga bez Twojej zgody długi, trwoni majątek, uprawia hazard itd.

Najprostszym rozwiązaniem jest wspólne pójście do notariusza i podpisanie odpowiedniej umowy małżeńskiej.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy współmałżonek nie wyraża zgody albo nie masz kontaktu z nim, bo się gdzieś „ulotnił” i zaciągnął bez Twojej zgody kredyt? Wówczas można złożyć do sądu rejonowego wydziału rodzinnego pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Jest to tzw. przymusowy ustrój majątkowy między małżonkami. Co najważniejsze - w wyjątkowych wypadkach możesz żądać w sądzie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Przykładowo pozew wnosisz do sądu 1 sierpnia 2017 roku, ale w pozwie żądasz, aby sąd ustanowił rozdzielność majątkową już z datą wcześniejszą niż dzień złożenia tego pozwu w sądzie np. z dniem 25 września 2016 r. Oczywiście pozew taki należy odpowiednio uzasadnić.
Podkreślić także należy, iż ustanowienie w sądzie w/w przymusowego ustroju majątkowego między małżonkami jest skuteczne wobec osób trzecich z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia go ustanawiającego i to (w przeciwieństwie od umownego ustroju majątkowego małżeńskiego) niezależne, czy osoby trzecie o rozdzielności majątkowej wiedziały czy nie.

Adwokat Patrycja Niepelt

Przepisy prawa i orzeczenia

Art. 52. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

§ 1. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

§ 1a. Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

§ 2. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

§ 3. Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd na żądanie jednego z małżonków nie wyłącza zawarcia przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej. Jeżeli rozdzielność majątkowa została ustanowiona na żądanie wierzyciela, małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelności, lub po upływie trzech lat od ustanowienia rozdzielności.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2000  r. wydany w sprawie II CKN 401/001.

Jednym z ważnych powodów w rozumieniu art. 52 § 1 k.r.o. jest długotrwała separacja małżonków, mająca swe źródło w nieporozumieniach między nimi, która sprawia, że małżonkowie tracą zdolność wykonywania aktów zarządu majątkiem wspólnym.2. Wspólność majątkowa jest przypisaną małżeństwu jego cechą ustrojową. Stąd też orzeczenie jej zniesienia może nastąpić tylko w okolicznościach wyjątkowych, a w żadnym wypadku nie wcześniej niż w dniu, w którym aktualnie staje się ustalenie istnienia ważnych powodów w rozumieniu art. 52 § 1 k.r.o.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2000  r. wydany w sprawie II CKN 1070/98

"Ważnym powodem" w rozumieniu art. 52 § 1 k. r. o. nie jest każda postać (przejaw) separacji faktycznej małżonków, lecz tylko taka, która zarazem uniemożliwia im lub znacznie utrudnia współdziałanie w zarządzie ich majątkiem wspólnym.

zobacz również: INFOR

Separacja jako alternatywa dla rozwodu

Separacja to niepełny rozwód

Separacja też jest wyjściem. Co zrobić, gdy w Waszym małżeństwie nie układa się i nie ma obecnie szans na poprawę Waszych relacji małżeńskich? Z jakiegoś powodu nie chcesz definitywnie postawić przysłowiowej „kropki nad i” nad Waszym małżeństwem np. nie masz szans na otrzymanie w sądzie rozwodu, względy religijne nie pozwalają Tobie na złamanie przysięgi małżeńskiej, istnieje nadzieja na uratowanie małżeństwa, czy za utrzymaniem związku przemawia wzgląd na dobro dzieci. Wówczas pewną alternatywą jest separacja przeprowadzona w sądzie.

Często bowiem zdarza się także, że małżonkowie żyją już zupełnie osobno, a powyższy stan można uregulować poprzez uzyskanie separacji.

Separacja sądowa - aby ją uzyskać rozkład Waszego małżeństwa musi być zupełny, czyli nie mogą Was łączyć żadne więzi (duchowa, fizyczna, gospodarcza) i nie jest wymagane tutaj, jak przy rozwodzie, udowodnienie w sądzie trwałości w/w rozpadu.
O tym kiedy mamy do czynienia z zupełnym i trwałym rozpadem małżeństwa możesz przeczytać we wcześniejszym wpisie na moim blogu zatytułowanym: „Koniec małżeństwa”.

Separacja - co daje przeprowadzenie jej w sądzie?

W przypadku orzeczenia przez sąd separacji nadal formalnie jesteście wprawdzie małżeństwem i nie możecie zawrzeć nowego związku małżeńskiego, lecz powstaje rozdzielność majątkowa. Ponadto sąd orzekając separację orzeka także jak przy rozwodzie m.in. o alimentach, władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, a także może orzec o kontaktach dzieci z tym z rodziców, z którym nie mieszkają.

Zgodnie z prawem, jeśli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, żeby sąd orzekł separację.

Jeśli natomiast mając orzeczoną przez sąd separację po pewnym czasie odbudujecie Wasze więzi małżeńskie, o których mowa wyżej, możecie żądać jej sądowego zniesienia. W przypadku, gdy czas spędzony w separacji potwierdzi, że nie ma szans na uratowanie Waszego małżeństwa możecie domagać się w sądzie rozwiązania Waszego małżeństwa przez rozwód.

Na koniec powiem Wam, że separacje zdarzają się, ale nie często. Według statystyk zaledwie co 40 sprawa kończy się separacją, a nie rozwodem.

Adwokat Patrycja Niepelt

 

Przepisy prawa i wyrok

Art. 61 (1). Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.

Art. 61 (2). Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

§ 1. Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód.

Art. 61 (6). Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

§ 1. Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji.

§ 2. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wydany w sprawie III AUa 256/12

Postanowienie o zniesieniu separacji ma charakter konstytutywny, a skutki wywołuje na przyszłość od chwili uprawomocnienia. Ustanie skutków separacji następuje ex nunc i nie powoduje traktowania czasu separacji jako "niebyłego". W wyniku orzeczenia separacji niektóre elementy sytuacji prawnej małżonków zostają ukształtowane trwale, z kolei inne, jak np. osobiste prawa i obowiązki małżonków, podlegają po zniesieniu separacji złożonej ocenie: za okres separacji należy je oceniać zgodnie z reżimem prawnym regulującym skutki tej instytucji, natomiast kwalifikacja prawna postępowania małżonków po jej zniesieniu następuje na podstawie przepisów normujących skutki małżeństwa.

zobacz również: Rp.pl

Koniec małżeństwa

Gdy następuje koniec małżeństwa człowiek myśli o rozwodzie. Należy jednak sprawdzić, czyli sąd da rozwód

Czy to już koniec małżeństwa?

Między Wami już się nie układa? Zastanawiasz się nad rozwodem albo już podjąłeś decyzję, że Wasze dalsze wspólne życie nie ma sensu?

Niezależnie od tego, czy problemy w Twoim małżeństwie są od dawna, czy też krach nastąpił nagle i niespodziewanie to warto sprawdzić, czy sąd da Wam rozwód.

Sąd może orzec o rozwodzie jeśli rozpad małżeństwa jest po pierwsze  zupełny,  a po drugie trwały. Istotne jest, aby oba te czynniki zaszły jednocześnie.

Cóż to jednak znaczy?

Zupełny rozkład małżeństwa zgodnie z prawem oznacza, iż wygasły 3 więzi:

1. więź duchowa (uczuciowa) – tzn., że nie kochasz już swojej drugiej połowy,

2. więź fizyczna -  tzn., że nie współżyjecie już fizycznie ze sobą. Sąd zapyta, kiedy ostatnio doszło między Wami do kontaktu fizycznego. Generalnie przyjmuje się, iż jeśli było to co najmniej 6 miesięcy temu to Wasze pożycie fizyczne ustało,

3. wieź gospodarcza – tzn., iż nie płacicie już wspólnie rachunków, nie macie wspólnych kont bankowych, nie macie wspólnego budżetu domowego, nie mieszkacie razem (dotyczy to również korzystania z osobnych pokoi w mieszkaniu, do których wstępu nie ma druga osoba).

To, czy rozpad małżeństwa jest trwały określić jest znacznie trudniej. Bierze się tutaj pod uwagę moment pojawienia się problemów w Waszym małżeństwie, to czy małżonkowie działają tylko emocjonalnie, czy też są w stanie, po ostudzeniu emocji, wybaczyć sobie wyrządzone krzywdy i wrócić do wspólnego życia. Sąd stara się tutaj ustalić, czy Wasza decyzja o rozwodzie jest niezmienna, czy coś może jednak wpłynąć na zmianę Waszego zdania.

Jak widzicie koniec małżeństwa, szczególnie po jednej awanturze, nie daje od razu możliwości otrzymania rozwodu.

Adwokat Patrycja Niepelt

 

Art.  56. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

§  1.  Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach wydany w sprawie I ACa 51/10

Rozkład pożycia jest trwały jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków, zupełny jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi.

zobacz również: INFOR

Skąd tytuł „O śląskiej rodzinie w paragrafach”?

Każdy region Polski ma swoją kulturę wynikającą z historii, jego położenia oraz sąsiadów. Akurat w prawie rodzinnym dość często bierze się pod uwagę specyfikę danego regionu, jego odmienności, utrwalone zasady postępowania (w prawie nazywane: zasadami współżycia społecznego). Jest ich wiele, ale w tej chwili chcę przytoczyć dwie: w tradycyjnej śląskiej rodzinie jeszcze do niedawna zwykle pracował zawodowo tylko mężczyzna, najczęściej na kopalni. Kobieta zajmowała się domem, ale niejednokrotnie wielu powtarza, że chociaż mężczyzna jest głową rodziny to kobieta jest szyją, która kręci tą głową 🙂 Głos kobiety był i nadal bywa decydujący w wielu sprawach. Często to ona decyduje o wydatkach w rodzinie. To wszystko ma wpływ na wysokość alimentów lub w sprawach rozwodowych. Drugim takim charakterystycznym przykładem tego regionu było to (bo pojawia się coraz rzadziej), że sąd zasądza alimenty w dwóch formach: wypłaty pieniędzy oraz raz w roku przekazywania określonej ilości węgla.

Chcę pisać o prawie rodzinnym i tym, co jest wspólne dla nas wszystkich – mieszkańców Polski, jednak czasami będę zwracała uwagę na specyfikę tego regionu, czyli Śląska.

Adwokat Patrycja Niepelt

Pierwszy wpis

Wiem, nie mogę panikować. Pierwszy wpis podobno jest najtrudniejszy. Postaram się pisać ciekawie, czasami trochę luźno, czasami trochę poważnie, ale bez zanudzania paragrafami bezpośrednio w tekście i bez używania języka czysto prawniczego. Tak, abyście Wy - moi Czytelnicy przede wszystkim mnie zrozumieli.

No to do dzieła....

Adwokat Patrycja Niepelt

Ostatnie komentarze wg Adwokat Patrycja Niepelt

Brak komentarzy wg Adwokat Patrycja Niepelt obecnie.