Miesięczne archiwum: Październik 2017

Rozdzielność majątkowa

rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa w trakcie trwania małżeństwa

Ludzie coraz częściej pytają, czy muszą przeprowadzić sądowną separację, gdy zależy im na powstaniu rozdzielności majątkowej między nim a współmałżonkiem.
Otóż i na to jest sposób 🙂
Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje tzw. ustawowa wspólność majątkowa. W skrócie mówiąc wszystko co każdy ze współmałżonków uzyska w trakcie trwania małżeństwa jest wspólne. Mogą zdarzyć się jednak pewne wyjątki. Można zawrzeć umowę majątkową małżeńską określającą inne zasady. Co zatem zrobić, gdy dopiero w trakcie trwania Waszego małżeństwa okaże się, że chcesz rozdzielności majątkowej? Powodów może być wiele: np. współmałżonek zaciąga bez Twojej zgody długi, trwoni majątek, uprawia hazard itd.

Najprostszym rozwiązaniem jest wspólne pójście do notariusza i podpisanie odpowiedniej umowy małżeńskiej.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy współmałżonek nie wyraża zgody albo nie masz kontaktu z nim, bo się gdzieś „ulotnił” i zaciągnął bez Twojej zgody kredyt? Wówczas można złożyć do sądu rejonowego wydziału rodzinnego pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Jest to tzw. przymusowy ustrój majątkowy między małżonkami. Co najważniejsze - w wyjątkowych wypadkach możesz żądać w sądzie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Przykładowo pozew wnosisz do sądu 1 sierpnia 2017 roku, ale w pozwie żądasz, aby sąd ustanowił rozdzielność majątkową już z datą wcześniejszą niż dzień złożenia tego pozwu w sądzie np. z dniem 25 września 2016 r. Oczywiście pozew taki należy odpowiednio uzasadnić.
Podkreślić także należy, iż ustanowienie w sądzie w/w przymusowego ustroju majątkowego między małżonkami jest skuteczne wobec osób trzecich z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia go ustanawiającego i to (w przeciwieństwie od umownego ustroju majątkowego małżeńskiego) niezależne, czy osoby trzecie o rozdzielności majątkowej wiedziały czy nie.

Adwokat Patrycja Niepelt

Przepisy prawa i orzeczenia

Art. 52. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

§ 1. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

§ 1a. Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

§ 2. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

§ 3. Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd na żądanie jednego z małżonków nie wyłącza zawarcia przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej. Jeżeli rozdzielność majątkowa została ustanowiona na żądanie wierzyciela, małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelności, lub po upływie trzech lat od ustanowienia rozdzielności.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2000  r. wydany w sprawie II CKN 401/001.

Jednym z ważnych powodów w rozumieniu art. 52 § 1 k.r.o. jest długotrwała separacja małżonków, mająca swe źródło w nieporozumieniach między nimi, która sprawia, że małżonkowie tracą zdolność wykonywania aktów zarządu majątkiem wspólnym.2. Wspólność majątkowa jest przypisaną małżeństwu jego cechą ustrojową. Stąd też orzeczenie jej zniesienia może nastąpić tylko w okolicznościach wyjątkowych, a w żadnym wypadku nie wcześniej niż w dniu, w którym aktualnie staje się ustalenie istnienia ważnych powodów w rozumieniu art. 52 § 1 k.r.o.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2000  r. wydany w sprawie II CKN 1070/98

"Ważnym powodem" w rozumieniu art. 52 § 1 k. r. o. nie jest każda postać (przejaw) separacji faktycznej małżonków, lecz tylko taka, która zarazem uniemożliwia im lub znacznie utrudnia współdziałanie w zarządzie ich majątkiem wspólnym.

zobacz również: INFOR